Volg ons
Facebook LinkedIn
Archimate 2.1 Training

De medewerkers van The Unit b.v. werken dagelijks aan deze website, en de hier genoemde producten en diensten. Desondanks accepteren The Unit b.v. en haar medewerkers geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot, juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van The Unit b.v. verstrekte informatie.

Andere informatiebronnen
Alle informatie op deze website en in de door The Unit b.v. geleverde producten en diensten dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Trademarks
TOGAF and ArchiMate is a registered trademark of The Open Group.

Aan verandering onderhevig
The Unit b.v. wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is.Hoewel The Unit b.v. zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid.

Indirecte schade
The Unit b.v. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. The Unit b.v. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door The Unit b.v. aangeleverde of uitgegeven informatie.

Tijdelijk niet leverbaar zijn
Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van The Unit b.v. kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van The Unit b.v.. Het is The Unit b.v. in zulk een geval toegestaan het product later dan gepland te leveren.

Vrijwaring
De wederpartij vrijwaart The Unit b.v. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door The Unit b.v. geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.

Cookie beleid
We stellen u graag op de hoogte dat deze site gebruik maakt van cookies om u optimaal te voorzien van onze diensten.

 


Onze klanten

Pharma Partners Universiteit Nijmegen Telfort ING Inter Access